Plecy

regulamin szkoły językowej
language levels school

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Niniejszy Regulamin szkoły językowej Language Levels School, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w zajęciach językowych prowadzonych przez tę szkołę.

§2 ORGANIZACJA ZAJĘĆ

1. Rok szkolny trwa dwa semestry. W święta i dni ustawowo wolne od pracy zajęcia nie odbywają się. Szczegółowa organizacja roku szkolnego na dany rok dostępna jest w recepcji Language Levels School.
2. Language Levels organizuje kursy indywidualne oraz grupowe w placówkach szkoły.
3. Organizacja roku szkolnego w Language Levels School nie obowiązuje klientów uczestniczących w kursach indywidualnych lub odbywających się w firmach. W tych przypadkach długość trwania kursu oraz przerwy międzysemestralne ustalane są indywidualnie z klientem.
4. Zajęcia na kursach prowadzone są według ustalonego harmonogramu.
5. Ewentualna zmiana terminu zajęć ustalana jest z grupą i wymaga zgody wszystkich uczestników kursu.
6. Zapis na kurs następuje poprzez opłacenie kosztu kursu w wyznaczonym terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu harmonogramu i warunków z administracją szkoły.
7. W kwestiach organizacyjnych należy kontaktować się z administracją szkoły pod numerem 513-924-703 (ewentualnie 501-359-331 lub 509-027-206) lub adresem e-mail: info@languagelevels.pl.

§3 PRZYDZIAŁ DO GRUPY

1. Przydział uczestników do grup następuje na podstawie rozmowy z lektorem, sprawdzającym umiejętności uczestnika w języku obcym.
2. Na kursy na poziomie podstawowym nie ma wymagań kwalifikacyjnych.

§4 LICZEBNOŚĆ GRUPY

1. Kursy grupowe liczą nie mniej niż pięć i nie więcej niż osiem osób. Kursy dla jednej, dwóch, trzech i czterech osób traktowane są jak zajęcia indywidualne.
2. W przypadku zmniejszenia się liczby osób w grupie poniżej minimalnej ilości osób szkoła Language Levels School  ma prawo połączyć grupę z inną grupą o zbliżonym poziomie językowym, lub w przypadku braku takiej możliwości, zaproponować zmianę warunków umowy, na przykład zwiększenie ceny kursu lub skrócenie czasu trwania zajęć.

§5 CENA KURSU

1. Cena kursu dostępna jest w aktualnym cenniku na dany rok szkolny, zamieszczonym na stronie internetowej www.languagelevels.pl.
2. Cena kursów indywidualnych podlega indywidualnej wycenie z uwzględnieniem charakteru zajęć i specjalizacji kursu.
3. Opłatę za kurs uiszcza się przelewem na konto o numerze:93 1600 1462 1869 8763 5000 0001 .
4. W przypadku nieterminowego wnoszenia opłat szkoła Language Levels może pobierać odsetki ustawowe.
5. Możliwe jest wnoszenie płatności za kurs w ratach. Cena kursu opłacanego w ratach nie podlega zwiększeniu. Wysokość i ilość rat zależy od rodzaju kursu i jest ustalana indywidualnie.
6. Kursanci mogą korzystać ze zniżek ustalonych przez szkołę na dany rok szkolny. Informacja o rabatach znajduje się na stronie internetowej www.inspiroacademy.pl
7. Osoby dołączające do grupy w trakcie trwania kursu wnoszą opłatę jedynie za zajęcia odbywające się od momentu ich dołączenia do grupy. Kursanci nie ponoszą żadnych opłat za zajęcia, które odbyły się przed ich dołączeniem do grupy.
8. Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zmniejszenia opłat za kurs.
9. Cena kursu nie obejmuje opłaty za podręczniki, w które uczestnik zobowiązuje się zaopatrzyć, jeśli kurs, w którym uczestniczy tego wymaga.

§6 LEKTORZY

1. Zajęcia na kursach organizowanych przez Language Levels School prowadzą starannie wyselekcjonowani lektorzy, mający kwalifikacje do nauczania języków.
2. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany lektora prowadzącego zajęcia z daną grupą w trakcie trwania roku szkolnego z przyczyn techniczno-organizacyjnych lub innych powodów niezależnych od szkoły.
3. Zajęcia dydaktyczne oraz praca lektorów podlega stałemu nadzorowi metodycznemu.

§7 ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ

1. Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w wyjątkowych sytuacjach, np. choroba lektora. W tym przypadku zajęcia nie przepadają, ale są odrabiane na koniec biezącego semestru, co sprawia, ze semestr przedłuża sie o niezbędny do odrobienia czas.
2. Uczestników kursów indywidualnych obowiązuje 24 godzinny termin odwołania zajęć. Zgłoszenia odwołania zajęc należy składać do godziny 18:00 w dniu roboczym poprzedzającym zajęcia. Odwołania uznane za prawidłowe to zgłoszenia telefoniczne lub sms-em pod nr: 501-359-331 lub 509-027-206 (przy czym przy opcji sms konieczna jest informacja zwrotna ze strony szkoły, potwierdzająca odczytanie sms).
3. W przypadku niezgłoszenia lub niedotrzymania terminu zgłoszenia niemożności uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Language Levels School, zajęcia te przepadają i nie są odrabiane.

§8 REZYGNACJA Z KURSU

1. Każdy kursant ma prawo zrezygnować z kontynuacji nauki w szkole Language Levels School w dowolnym momencie trwania kursu.
2. Rezygnacja następuje na pisemny wniosek (oświadczenie o rezygnacji) uczestnika kursu, w wersji papierowej lub mailowej
3. Dla kursów grupowych termin wypowiedzenia to 30 dni od daty zgłoszenia rezygnacji.
4. Kursant rezygnujący z kursu zobowiązany jest do uregulowania należnych płatności, włączając zajęcia planowane na okres wypowiedzenia.
5. Kursantowi rezygnującemu z udziału w kursie przysługuje prawo do zwrotu wcześniej wniesionej opłaty, z odliczeniem kwoty należnej za zajęcia, które odbyły się do końca okresu wypowiedzenia.

§9 OTRZYMANIE CERTYFIKATU

1. Kursant otrzymuje certyfikat ukończenia kursu jeśli jego frekwencja na odbytych zajęciach wynosi min. 75% oraz osiągnie wynik na teście końcowym na poziomie min. 70%.
2. Certyfikaty wydawane są do 14 dni od daty ukończenia kursu na prośbę uczestnika.
3. Certyfikat jest wystawiany w formie elektronicznej lub papierowej i jest przesyłany na adres e-mail uczestnika kursu.

§10 REKLAMACJE

1. W celu złożenia reklamacji dotyczącej kursu lub pracy szkoły należy przesłać ją do Language Levels na adres email: info@languagelevels.pl lub przesłać pocztą na adres szkoły.
2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia, a odpowiedź zostanie przesłana na e-mail nadawcy.
3. Reklamacje można składać najpóźniej do 60 dni od daty zakończenia kursu.

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej.
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.